Правила за поверителност

 

Касаещи, всеки потребител (наричан по-долу „Потребител“ или „Гост“), който влиза в уебсайта  bgapparel.com (наричан по-долу „уебсайт“). Ако Потребителят не е съгласен с което и да е условие на правилата, то същият не би трябвало да използва съдържанието на уебсайта. Условията за ползване са предмет на изменения и са в сила в момента на публикуването им в  сайта.. Ако условията бъдат променени,Потребителят ще бъде уведомен, когато влезе в Сайта, и ще бъде поканен да ги прочете и приеме, преди да продължи да използва Сайта.

 

Правила за поверителност на личните данни

 

Предпазването на личните ви данни е важно за  bgapparel.com, който се стреми да спазва всички закони, приложими за управлението на информацията, събрана за вас. По тази причина той е разработил Декларация за поверителност, която урежда събирато, използването, разкриването, трансфера и съхранението на вашите данни. По-специално в правилата за поверителност bgapparel.com, описва как използва и споделя вашите лични данни, които събираме от вас като Потребител/Посетител на сайта и услугите (наричани bgapparel.com «услуги» .

bgapparel.com ще използва тези данни за покриването и само за  вътрешните си нужди, без да ги предаде,изцяло или частично,на трети лица,освен ако това е предвидено или се изисква от закона.

Чрез доброволното предоставяне на данни,като Потребител – Посетител, давате изричното си съгласие за обработка на данни в контекста на планираната сделка и онлайн популяризирането на подобни продукти или услуги на bgapparel.com или за нуждите на подобни цели, като същевременно запазвате правата си  на съществуващото законодателство на Република България и на общите разпоредби за защита на данните,а именно:  В действащия ЗЗЛД е обособена като самостоятелна глава пета “Права на физическите лица”.С оглед на тяхното съдържание и начин на упражняване правата на ФЛ могат да бъдат обединени в две основни групи:

1. Право на информираност, което включва:

· правото на информация за обработваните на техни лични данни;

· право на възражение пред администратора срещу обработване на личните им данни. В тези случаи, ако то е основателно, личните данни не могат повече да бъдат обработвани.

2.Право на достъп до отнасящи се до тях лични данни (чл. 109 от КПСШ). В резултат на упражняване на това право ФЛ могат да поискат заличаване, коригиране или блокиране на лични данни от администратора, когато обработването им не отговаря на изискванията на ЗЗЛД (чл. 110 от КПСШ).

Според Общия регламент за защита на личните данни субектът на данни (физическото лице, за което се отнасят данните) има право на:                                                                 · Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

· Достъп до собствените си лични данни;

· Коригиране (ако данните са неточни);

· Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);

 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

 

 

 

Услуги на bgapparel Чрез сайта bgapparel.com

 

Управление и защита на личните данни на Потребителите на bgapparel.com, е предмет на условията на настоящата публикация, както и в определени на национално,общностно и международно право за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни, което е приложимо в настоящия случай. bgapparel.com си запазва правото да променя условията, в съответствие със съществуващата правни и нормативни актове.

 

bgapparel.com събира лични данни,само и в случаите,когато същите са доброволно предоставени от Посетителите/Потребителите на сайта. Целта на вписване на личните данние, е за предоставяне на услуги по електронен път, които са както следва :

 

     а/Изпращане на бюлетина на посетителя / потребителя,

б/ Възможността от посетителя / потребителя, да коментира и да характеризира (харесва ми/ не ми харесва), публикуванте на уебсайта теми

в/ Възможността на посетителя / потребителя да участва в томбули, организирани от администратора на уебсайта,

г/Възможността за персонализиране на услугите, предоставяни от посетителя/потребителя.

 

Събране са лични данни

Събраните в Сайта лични данни са, както следва:

 • Потребителско име или псевдоним
 • Имейл адрес
 • Пол
 • Дата на раждане
 • Адрес на дома
 • Телефонен номер
 • Мобилен телефонен номер
 • IP адрес
 • Данни за връзката

bgapparel.com няма да предава или разкрива лични данни на посетителите/потребителите на сайта на трети лица, които не са свързани с тях, без съгласието на посетителя/потребителя, с изключение на прилагането на съответните юридически/правни норми и при иск от компетентните органи.

bgapparel.com може да обработва част или  цялата информация,въведена от посетителите / потребителите за статистически цели и за подобряване на услугите – информацията. Посетителят/потребителят може да се свърже със съответния администратор на сайта, за да се провери за наличие на личните си данни, тяхната промяна или изтриване.  bgapparel.com може да събира данни за идентификация на потребителите от Сайта, като използва подходящи технологии като „бисквитки“ и / или проследяване на адреси на интернет протоколи (IP). „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се съхраняват на твърдия диск на всеки посетител / потребител и не разпознават никакъв документ или файл от техния компютър. Те се използват, за да се улесни достъпът на посетителите / потребителите до използването на конкретни услуги и / или страници на сайта, за статистически цели и да се определят областите, които са полезни или популярни. Тези данни могат също така да включват типа браузър, използван от посетителя / потребителя, вида на компютъра, неговата операционна система, доставчици на услуги и друга информация от този вид. Освен това, информационната система на сайта автоматично събира информация за сайтовете, посетени от посетител / потребител и на техните връзки към уебсайтове на трети страни, които могат да бъдат избрани чрез използването на Интернет страницата. Посетителят / потребителят на сайта може да настрои програмата за сърфиране в Интернет (уеб браузър), така че, да бъде предупреден за използването на бисквитки, в конкретни услуги, или да откаже да приеме използването на бисквитки. Ако посетител / потребител на конкретни услуги и страници не желае да използва бисквитки, не може да има по-нататъшен достъп до тези услуги. Сайтът съдържа връзки към други сайтове под отговорността на трети лица (физически или юридически лица). При никакви обстоятелства не е отговорен  bgapparel.com относно условията за защита на личните данни, които следват тези уебсайтове.

 

 

 

Собственост на продуктите – Права на интелектуална и индустриална собственост

 

Съдържанието на уеб сайта, включително търговски наименования, търговски марки, изображения, снимки, дизайн, лого, текст и т.н., но също така и на услугите на  bgapparel.com са собственост на последния, който е пълен и изключителен собственик, с изключение на тези  които са авторско право на трети лица, признати и защитени от съответните разпоредби на национално, общностно и международно право. Появата им на Сайта не е и не трябва да се тълкува като прехвърляне или прехвърляне на лиценз или право на ползване. Потребителят / посетителят на уебсайта има право да използва за лична или вътрешна употреба Услугите на  bgapparel.com и съдържанието на уебсайта. То трябва да включва всички уведомления за авторски права и собственост, без да се разпорежда по никакъв начин към трети лица, с или без разрешение, изцяло или частично. Показателно е, че се забранява :публикуване, предаване, прехвърляне, размножаване, препредаване, разпространение, представяне, препродажба или всяка друга употреба на такова съдържание на този сайт, както и услугите, на  bgapparel.com или част от тях по някакъв начин и чрез никакви средства, за търговска експлоатация или за всяка друга изрично несъгласувана цел.

 

Ограничение на отговорността на bgapparel.com- Отказ от отговорност

 

Съдържанието на сайта е на разположение в  bgapparel.com ,който не дава никакви гаранции, преки или косвени, за пълнотата, точността, актуалността, продаваемоста,нарушението или годността на това съдържание за всякаква употреба, приложение или цел. bgapparel.com при никакви обстоятелства, включително при небрежност, не носи отговорност за вреди, претърпени от посетител / потребител на страниците и предоставените му услуги , на сайта, направени по своя собствена инициатива и със знанието на настоящите условия. Също така,  bgapparel.com не гарантира, че страниците, услугите и съдържанието ще бъдат постаянни, без грешки, че те ще бъдат поправени своевременно,както че не са дадени отговори на всички въпроси, поставени към тях.  bgapparel.com не гарантира, че на сайта или всяка друга връзка чрез сайта или сървърите, чрез който се предоставя на разположение съдържанието към потребителите се предоставят без „вируси“ или други вредни компоненти. Разходите за поправки или услуги, се поемат от посетителя/потребителя  и в никакъв  случай от  bgapparel.com .

 

Задължения на потребителите

 

1.Потребителите на сайта трябва да спазват всички правила, наредби и кодекси за поведение, следвани от българските, европейските и международните закони, които се прилагат за защита на интернет страниците, тяхното  съдържание и услуги, интереси и  всички законни права на  bgapparel.com, както и за законното използване на уебсайта и услугите от страна на потребителите.

 1. Потребителят на уебсайта, който използва услугите на сайта чрез лични данни и парола, трябва да предприеме необходимите мерки, за да предотврати случаен или неоторизиран достъп до Услугите за негова сметка от трети лица. Достъпът на Потребителя / Посетителя се извършва единствено с личната му отговорност и същият отговаря за всички операции и сделки, извършвани с личната парола в уебсайта, както е отговорен и с  условията  на ползването на услугите ,предоставени от bgapparel.com .Паролата на всеки Посетител/Потребител е лична  и не се прехвърля,поради тази причина се забранява предоставянето и за ползване от трети лица с оглед на защита от злоупотреба на личните данни на потребителите.

 

Използване на връзки към сайтове на трети страни (връзки)

Сайтът осигурява достъп до уебсайтове на трети страни чрез подходящи връзки /Links/ Тези връзки са предназначени единствено за удобство на посетителите / потребителите на Сайта. Уебсайтовете, посочени в линковете, са предмет на условията за ползване на тези уеб сайтове. Поставянето на връзки не показва, одобрение или приемане на съдържанието на съответните обекти от администратора на сайта. Същият не носи отговорност за съдържанието им или за практиките за конфиденциалност или точността на материалите, намиращи се в тях. Ако посетител / потребител на сайта реши да използва, една от интернет страниците на трети лица, той приема, че го прави със своя отговорност и  свой собствен риск.

Отмяна на разпордби

Ако някоя от разпоредбите на тези условия бъде обявена за незаконна, невалидна или неизпълнима по някаква причина, то тази разпоредба се счита за изключена от условията за ползване, като не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

Приложимо право и други условия

 

Всички спорове, произтичащи от прилагането на настоящите условия за ползване на Уебсайта от посетител / потребител ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай на несъгласие,ще бъдат уреждани от Българското законодателство и под юрисдикцията на съдилищата на България.За всеки възникнал въпрос  касаещ администратора на сайта, моля, използвайте формуляра за връзка в http: // bgapparel.com/ contact / ). Също така, ако забележете някакви проблеми в съдържанието във връзка с правни или етични въпроси, особено по отношение на възпроизводството и използването на правата на интелектуална собственост, моля, уведомете ни на  info@bgapparel.com